Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Văn hóa ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai / Chảo Văn Lâm. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2016. - 183 tr. : hình ảnh ; 21 cm.
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Chảo Văn Lâm Văn hóa ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai
Xuất bản, phát hành
H., 2016 : Nxb. Mỹ thuật
Mô tả vật lý
183 tr. ; 21 cm. : hình ảnh
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt / chú giải
Ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai. Tập quán trong ăn uống của người Dao Tuyển ở Lào Cai.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.021499Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn