Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giáo trình du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ / Trần Thúy Anh (c.b), Triệu Thế Việt, Nguyễn Thu Thủy, Phạm Thị Bích Thủy. - Tái bản lần hai. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016. - 271 tr. : minh họa ; 24 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
70000
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Giáo trình du lịch văn hóa / Trần Thúy Anh (c.b), Triệu Thế Việt, Nguyễn Thu Thủy, Phạm Thị Bích Thủy : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ
Lần xuất bản
Tái bản lần hai
Xuất bản, phát hành
H., 2016 : Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý
271 tr. ; 24 cm. : minh họa
Tóm tắt / chú giải
Sách giới thiệu về các kỹ năng, nghiệp vụ du lịch văn hóa. Định hướng phát triển bền vững.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.021918Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021919Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021920Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
KM.021664Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.021665Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo Trình
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
GT.063712Đang mượn
GT.063713Đang mượn
GT.063714Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn