Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tự sự học : Một số vấn đề lí luận và lịch sử / Trần Đình Sử, Lê Lưu Oanh, Nguyễn Đức Nga... ; Trần Đình Sử ch.b. ; Tuyển chọn: Lã Nhâm Thìn... - in lần 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2015 Tập 2 : Tự sự học / Trần Đình Sử chủ biên, Lã Nhân Thìn, Lê Lưu Oanh, 2015. - 525 tr.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
79000
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Tự sự học : Một số vấn đề lí luận và lịch sử / Trần Đình Sử chủ biên, Lã Nhân Thìn, Lê Lưu Oanh
Lần xuất bản
In lần thứ 2
Xuất bản, phát hành
H., 2015 : Đại học Sư phạm
Mô tả vật lý
21 cm.. - 525 tr.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Giáo Trình
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
GT.063737Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.063738Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.063739Đang mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn