Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Những gương mặt giáo sư Việt Nam : Tài năng - Trí tuệ - Nhân cách. - H. : Nxb. Thanh Niên, 2017. - 475 tr. : hình ảnh ; 24 cm. Tập 3 : Những gương mặt giáo sư Việt Nam, 2017. - 475 tr.
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Tài năng - Trí tuệ - Nhân cách Những gương mặt giáo sư Việt Nam
Xuất bản, phát hành
H., 2017 : Nxb. Thanh Niên
Mô tả vật lý
475 tr. ; 24 cm. : hình ảnh
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn