Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Nghiên cứu điều chế nano oxit sắt từ/citrate/chitosan và ứng dụng xử lý thuốc nhuộm Alizarin và ion Cu2+ trong nước / Hà Trần Anh ; Bùi Xuân Vững hướng dẫn.. - Đà Nẵng : Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng, 2017. - 59 tr., phụ lục 5 tr. : hình mh. ; 29 cm. + Tóm tắt
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Nghiên cứu điều chế nano oxit sắt từ/citrate/chitosan và ứng dụng xử lý thuốc nhuộm Alizarin và ion Cu2+ trong nước / Hà Trần Anh ; Bùi Xuân Vững hướng dẫn.
Xuất bản, phát hành
2017 : Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng. - Đà Nẵng
Mô tả vật lý
59 tr., phụ lục 5 tr. : hình mh. + Tóm tắt ; 29 cm.
Phụ chú chung
Luận văn thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ. Mã số: 60.44.01.14
Tóm tắt / chú giải
Điều chế được nano oxit sắt từ. Điều chế được nano oxit sắt từ/citrate/chitosan. Ứng dụng nano oxit sắt từ/citrate/chitosan để xử lý thuốc nhuộm Alizarin và ion Cu2+ trong nước.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Luận văn, Khóa luận
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
LV.005005Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn