Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Phương pháp dạy học lịch sử / Phan Ngọc Liên chủ biên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi. - In lần thứ tư. - H. : Đại học sư phạm, 2012. - 2 tập ; 24 cm. Tập 1/ Phan Ngọc Liên.- H.,Đại học sư phạm,2012.- 272 tr. Tập 2/ Phan Ngọc Liên.- H.,Đại học sư phạm,2012.- 280 tr.
Mã ngôn ngữ
vie
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Phan Ngọc Liên chủ biên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi Phương pháp dạy học lịch sử
Lần xuất bản
In lần thứ tư
Xuất bản, phát hành
H., 2012 : Đại học sư phạm
Mô tả vật lý
24 cm.. - 2 tập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn