Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Phương pháp dạy học lịch sử / Phan Ngọc Liên chủ biên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi. - In lần thứ tư. - H. : Đại học sư phạm, 2012. - 2 tập ; 24 cm.
Mã ngôn ngữ
vie
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Phan Ngọc Liên chủ biên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi Phương pháp dạy học lịch sử
Lần xuất bản
In lần thứ tư
Xuất bản, phát hành
H., 2012 : Đại học sư phạm
Mô tả vật lý
24 cm.. - 2 tập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại / 2015 Chi tiết
2. Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại / 2015 Chi tiết
3. Văn học Mỹ / Lê Huy Bắc,Đặng Anh Đào .- 2014 Chi tiết
4. Giáo trình nhập môn khu vực học và Việt Nam học / Trần Lê Bảo .- 2013 Chi tiết
5. Tuyển tập thi luận Việt Nam thời trung đại (thế kỉ X-XIX) / 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3736613. Website: http://thuvien.ued.udn.vn