Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Phương pháp dạy học lịch sử / Phan Ngọc Liên chủ biên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi. - In lần thứ tư. - H. : Đại học sư phạm, 2012. - 2 tập ; 24 cm. Tập 1 / Phan Ngọc Liên chủ biên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi, 2012. - 272 tr.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
54000
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Phan Ngọc Liên chủ biên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi Phương pháp dạy học lịch sử
Lần xuất bản
In lần thứ tư
Xuất bản, phát hành
H., 2012 : Đại học sư phạm
Mô tả vật lý
24 cm.. - 272 tr.
Tóm tắt / chú giải
Phần thứ nhất: Phương pháp dạy học lịch sử là một khoa học; Phần thứ hai: Bộ môn lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam; Phần thứ ba: Chức năng, nhiệm vụ, quá trình tiến hành việc giáo dục lịch sử ở trường phổ thông; Phần thứ tư: Hệ thống các phương pháp dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.021973Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021974Trong kho sẵn sàng cho mượn
KD.021975Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
KM.021777Trong kho sẵn sàng cho mượn
KM.021778Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Giáo Trình
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
GT.063964Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.063965Trong kho sẵn sàng cho mượn
GT.063966Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn