Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ : bản sắc và giá trị / Võ Văn Sen, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Lên đồng ch.b.. - Tp.HCM : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 682 tr. : mh. ; 28 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
340000, 978-604-73-2530-6
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
bản sắc và giá trị / Võ Văn Sen, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Lên đồng ch.b. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ
Xuất bản, phát hành
Tp.HCM, 2016 : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Mô tả vật lý
682 tr. ; 28 cm. : mh.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: trường Đại học KHXH và NV - ĐHQG TP.HCM. Trung tâm nghiên cứu bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh An Giang.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.022124Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
KM.021934Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn