Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Luật báo chí. - H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 92 tr. ; 19 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
20000, 978-604-57-2447-7
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Luật báo chí
Xuất bản, phát hành
H., 2016 : Chính trị quốc gia
Mô tả vật lý
19 cm.. - 92 tr.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.022125Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
KM.021935Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn