Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới = Printing newspapers during the renovation period : approached from perspectives of journalism and political science. : tiếp cận dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị / Dương Xuân Sơn ch.b.. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 280 tr. ; 24 cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
76000, 978-604-934-236-3
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới : tiếp cận dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị / Dương Xuân Sơn ch.b.
Dạng khác của nhan đề
Printing newspapers during the renovation period : approached from perspectives of journalism and political science.
Xuất bản, phát hành
H., 2013 : Đại học quốc gia Hà Nội
Mô tả vật lý
24 cm.. - 280 tr.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt / chú giải
Báo in Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong thời kỳ đổi mới; Nghiên cứu hoạt động của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị; Quá trình vận động của báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.022126Trong kho chưa sẵn sàng
KD.022127Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
KM.021936Trong kho chưa sẵn sàng
KM.021937Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn