Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 2 tập ; 24 cm. Tập 1/ Đặng Đức Siêu Tập 2/ Đặng Đức Siêu Tập 1/ Đặng Đức Siêu.- H.,Đại học sư phạm,2013.- 296 tr. Tập 1/ Đặng Đức Siêu.- H.,Đại học sư phạm,2013.- 296 tr.
Mã ngôn ngữ
vie
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Đặng Đức Siêu Ngữ văn Hán Nôm
Xuất bản, phát hành
H., 2013 : Đại học sư phạm
Mô tả vật lý
24 cm.. - 2 tập
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn