Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu. - In lần thứ ba. - H. : Đại học sư phạm, 2013. - 296 tr. ; 24 cm. Tập 1 / Đặng Đức Siêu, 2013. - 296 tr.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
55000
Mã ngôn ngữ
vie
Chỉ số phân loại DDC
Tiêu đề mô tả chính - Tên người
Thông tin về nhan đề (chính)
Đặng Đức Siêu Ngữ văn Hán Nôm
Lần xuất bản
In lần thứ ba
Xuất bản, phát hành
H., 2013 : Đại học sư phạm
Mô tả vật lý
24 cm.. - 296 tr.
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Kho Đọc
(Tầng 2, Thư viện ĐHSP ĐN)
KD.022128Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
(Tầng 1, Thư viện ĐHSP ĐN)
KM.021938Trong kho chưa sẵn sàng
KM.021939Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn