Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,114,749
Hôm nay: 296
Đang xem: 1
Danh sách tin bài
Văn bản pháp quy (17/12/2014)

 

Các văn bản về Giáo Dục Đào Tạo

 

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học

Tải file

Thông tư liên tịch: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tư 36)

Tải file

Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Tải file

Nghị định của Chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Tải file

Luật Khoa học và Công nghệ (số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000)

Tải file

Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở Giáo dục Đại học do Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành Tải file
Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ Đại học do Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành Tải file
Quyết định 53/2015/QĐ-TTG về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp do thủ tướng chính phủ ban hành Tải file

Các văn bản về Thư viện

 

Quyết định 284/QĐ-TTg năm 2014 về Ngày Sách Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải file

Điều lệ Hội Thư viện Việt Nam

Tải file

Quyết định 78/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở Giáo dục Đại học

Tải file

Quyết định 393/1998-QĐ-TCCP-CCVC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành quy định thi nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên, thư mục viên lên bảo tàng viên chính, thư viện viên, thư mục viên chính trong các bảo tàng, thư viện

Tải file

Nghị định 72/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện

Tải file

Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Tải file

Quyết định 10/2007/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tải file

Quyết định 13/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học

Tải file

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội

Tải file

Thông tư 56/2003/TT-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin v/v hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện Tải file

 

Khóa học trực tuyến mở COURSERA
Tài liệu nội sinh
Wiley Online Library
Tài liệu số
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 12338 
2. Luận văn, Luận án: 5401 
3. Sách tập: 2024 
4. Sách bộ: 1228 
5. Báo cáo khoa học: 550 
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn