Tra cứu từ điển
 
Liên kết website
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,114,775
Hôm nay: 322
Đang xem: 6
Tài liệu các kỹ thuật đánh giá trong lớp học, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất áp dụng cho bậc phổ thông ở Việt Nam (02/11/2015)

Hoạt động kiểm tra đánh giá trước đây lấy mục tiêu KTĐG kết quả học tập (assessment of learning) làm chính, mục tiêu KTĐG vì hoạt động học tập (assessment for learning) và mục tiêu KTĐG như hoạt động học tập (assessment as learning) thường chỉ được coi là các mục tiêu phụ thêm.

Một điểm bất cập nữa trong đánh giá thành quả học tập của người học cũng cần phải nói đến đó là phần lớn các môn học chỉ được đánh giá qua một điểm số - các bài kiểm tra. Kết quả là đo lường và đánh giá thành quả học tập ít có tác dụng điều chỉnh quá trình dạy và học để nâng cao chất lượng và chỉ nhằm xếp hạng kết quả học tập cho chính xác.

Khoa học đo lường và đánh giá giáo dục thường phân loại các cuộc thi theo mục đích và theo thang bậc chất lượng để tiến hành đánh giá. Chất lượng giáo dục được đánh giá qua năng lực người học thể hiện sau khi hoàn thành khoá học hay bậc học. Có bốn thành tố tạo nên chất lượng đánh giá qua năng lực, đó là: 1 - Khối lượng, nội dung và trình độ kiến thức được học, 2 - Kỹ năng, kỹ xảo được huấn luyện, 3 - Năng lực nhận thức và năng lực tư duy được đào tạo và 4 - Phẩm chất nhân văn được rèn luyện.

Trong thực tế có ba loại thi chính: (i) thi để xác nhận mức độ tiếp thu nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ người học của môn học (thi hết/kết thúc mồn học). Đề thi khi đó tập trung kiểm tra kiến thức để đánh giá xem người học có năng lực nhận thức hoặc kỹ năng, kỹ xảo thuộc môn học đạt đến mức độ nào. Theo Bloom (1956), về nhận thức có 6 bậc: nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá; về kỹ năng kỹ xảo có 5 bậc: bắt chước, hoàn thành, chuẩn hoá, phối họp và tự động hoá); (ii) thi để chứng nhận trình độ học vấn (thi hết khoá). Đề thỉ khi đó mang tính chất tổng hợp, nhiều môn, bao quát toàn bộ chương trình khoá học. Tuỳ theo trình độ và bậc học, tuỳ theo yêu cầu chất lượng mà nhằm đánh giá kiến thức là chính (tốt nghiệp phổ thông) hay đánh giá năng lực là chính (tốt nghiệp khoá đào tạo); (iii) thi để tuyển chọn (thi học giỏi, thi tuyển sinh, thi tuyển nhân sự). Đề thi khi đó nhàm đánh giá năng lực theo đúng các tiêu chí tuyển chọn dự kiến.

Do nhiều nguyên nhân trong đó có cả việc không nắm vững thang bậc chất lượng của sản phẩm giáo dục nên phần lớn đề thi đánh giá tiếp thu môn học trong nhà trường hiện nay chủ yếu nhằm đánh giá ở mức nhận thức thấp, tửc là kiểm tra thuộc kiến thức là chính (biết, hiểu và vận dụng) nên người học có thể quay cóp mà không cần tư duy để trả lời (nói một cách khác là dạy và học đều không cần chú ý phát triển năng ỉực tư duy). Điều đó lý giải vì sao tiêu cực trong thi cử nhiều, điểm số cao nhưng năng lực không cao, sản phẩm giáo đục và đào tạo chất lượng còn thấp. Do đó, chúng ta cần nhanh chóng đổi mới mục tiêu ra đề thi nhằm đánh giá năng lực nhận thức (mang tính chất lượng) chứ không nên chỉ đánh giá thuộc kiến thức (mang tính số lượng) của người học làm chính như hiện nay.

Ngày nay, khi triển khai đào tạo theo triết lý lấy người học làm trung tâm, tức là đào tạo theo nhu cầu người học, lấy tự học làm chính thì hoạt động KTĐG cũng phải đáp ứng như vậy. Cụ thể là phải lấy KTĐG vì hoạt động học tập (assessment for learning) và KTĐG như hoạt động học tập (assessment as learning) làm chính, còn KTĐG kết quả học tập (assessment of learning) vẫn rất cần thiết, nhưng chỉ là một thành phần, vì hoạt động giáo dục đào tạo đã thay đổi từ dạy làm chỉnh sang học làm chính, nên cần có nhiều thồng tin và giải pháp hỗ trợ việc học trong suốt quá trình học tập của người học.

Với mục đích KTĐG vì hoạt động học tập là quá trình tìm kiếm và lý giải các thông tin để người học và người dạy sử dụng nhằm xác định người học đang ở đâu trên con đường học tập của mình và nhờ đó người dạy và người học cần phải điều chỉnh hoạt động học dạy và hoạt động học như thế nào để người học đi đến đích một cách tốt nhất. Bản chất của hoạt động này là KTĐG chần đoán (Diagnostic assessment) và đánh giá quá trình (Formative assessment). Đánh giá chẩn đoán là hoạt động diễn ra trước hoạt động giảng dạy, để xác định được mức độ sẵn sàng để học những kiến thức và kỹ năng mới của người học, cũng như nẳm được những thông tin về sự hứng thú, thiên hướng học tập của người học; Đánh giá quá trình là hoạt động diễn ra thường xuyên và liên tục ngay trong quá trình dạy và học môn học để đánh giá hoạt động học tập của người học đang diễn ra như thế nào. Tác dụng của hoạt động KTĐG vì hoạt động học tập là: (i) người dạy và người học sử dụng để xác định người học đã thu được những kiến thức và kỹ năng gì trong những kiến thức và kỹ năng đã được xác định trong mục tiêu mong đợi chuẩn đầu ra của môn học, nhờ đó người dạy có thể lập kế hoạch cho hoạt động giảng dạy và tư vấn tới từng người học để đề ra hoạt động học tập phù hợp, hiệu quả, nhanh chóng đạt chuẩn đầu ra; (ii) người dạy sử dụng để theo dõi sự tiến bộ của người học trên lộ trình hướng tới đạt được mục tiêu mong đợi, nhờ đó người dạy có thể điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình và hoạt động học của người học sao cho đáp ứng nhu cầu của người học đạt chuẩn đầu ra của môn học.

Với mục đích hoạt động KTĐG được dùng nhu một phương tiện học tập là hoạt động thông qua ngân hàng câu hỏi bài tập môn học được xây dựng phù hợp với chuẩn đầu ra môn học mà bản chất của nó là sử dụng trực tiếp như một phương pháp để rèn luyện năng lực nhận thức và năng lực tư duy trong quá trình dạy học hoặc tự chiếm lĩnh kiến thức-kỹ năng và phẩm chất của người học. Tác dụng của hoạt động này là: người học sử dụng để cung cấp thông tin phản hồi cho những người học khác (đánh giá đồng cấp), để theo dõi sự tiến bộ của chính người học trên lộ trình đạt mục tiêu học tập (tự đánh giá), để điều chỉnh các xu hướng/cách tiếp cận/phương pháp học tập của mình, để tự nhận định hoạt động học tập của mình, và để đặt ra những mục tiêu học tập cá nhân.

Với mục đích KTĐG giả kết quả học tập (assessment of learnỉng) là đánh giá nhàm công bố và kết quả là những nhận định định tính hay định lượng (điểm số) về việc người học có kết quả học tập như thế nào. Thông tin này thường góp phần để đưa ra những quyết định then chốt có ảnh hưởng đến tương lai của người học. Bản chất của hoạt động này là KTĐG tổng kết (summative assessment), hoạt động này được diễn ra tại thời điểm cuối hoặc gần cuối một giai đoạn học tập, và có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho hoạt động dạy và học tiếp theo. Tác dụng của hoạt động này được cơ sở đào tạo dựa trên những tiêu chí đã được thiết lập, để đưa ra những đánh giá thể hiện chất lượng học tập của người học và để phản hồi thông tin về thành tích học tập đến người học, phụ huynh, người sử dụng lao động và những đối tượng khác.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công và các loại hình, hình thức, phương pháp KTĐG trong lớp học thì việc biên soạn tài liệu “Các kỹ thuật đánh giá trong lớp học, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất áp dụng với bậc học phổ thông ở Việt Nam” không chỉ là cần thiết mà rất cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm hiện thực hóa một phần chủ trương qua Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 Khóa 11 về “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo”, hướng tới góp phần hoàn thiện đề án đổi mới KTĐG trong hệ thống giáo dục, đồng thời là phần nghiên cứu bổ trợ cho chương trình đổi mới sách giáo khoa năm 2015.

Dự kiến cấu trúc tài liệu “Các kỹ thuật đánh giá trong lớp học, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất áp dụng cho bậc học phổ thông ở Việt Nam” ngoài phần mở đầu, phụ lục và các tài liệu tham khảo, tài liệu bao gồm 3 phần:

Phần 1: Tồng quan về kiểm tra đánh giá trong lớp học

Phần 2: Thực trạng kiểm tra đánh giá trong lớp học và đề xuất các kỹ thuật đánh giá trong lớp học bậc phổ thông ở Việt Nam

Phần 3: Hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật đánh giá trong lớp học.


 

 
Các tin khác
NHẬN XÉT BẠN ĐỌC
(Chưa có ý kiến nào được viết)
Khóa học trực tuyến mở COURSERA
Tài liệu nội sinh
Wiley Online Library
Tài liệu số
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 12338 
2. Luận văn, Luận án: 5401 
3. Sách tập: 2024 
4. Sách bộ: 1228 
5. Báo cáo khoa học: 550 
Sách mới ILib
Chọn trang
1. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
2. Ngữ văn Hán Nôm / Đặng Đức Siêu .- 2013 Chi tiết
3. Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Dương Xuân Sơn .- 2013 Chi tiết
4. Luật báo chí / 2016 Chi tiết
5. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam bộ / Võ Văn Sen,Ngô Đức Thịnh,Nguyễn Văn Lên .- 2016 Chi tiết
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
Số 459 Tôn Đức Thắng quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-6568586. Website: http://thuvien.ued.udn.vn