Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/2278
Title: Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn của HS các trường THPT tỉnh Kon Tum.
Authors: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Tuyết Hạnh
Keywords: Hiệu trưởng
Kiểm tra
Kết quả học tập
Môn ngữ văn
Biện pháp quản lý
Giáo dục trung học phổ thông
Kon Tum
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Quản lý giáo dục.Mã số : 60.14.05
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/2278
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handleTVDHSPDN_123456789/2278
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat .pdftóm tắt493.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdftoàn văn2.3 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.