Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/29980
Title: Nghiên cứu mô hình trường cao đẳng cộng đồng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ở Việt Nam
Authors: Đặng, Bá Lãm, PGS.TS.
Đặng, Xuân Hải, PGS.TS.
Nguyễn, Huy Vị
Keywords: Trường cao đẳng cộng đồng
Phát triển kinh tế - xã hội
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội
Description: Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.05.01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/29980
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nguyen Huy Vi.pdf3.9 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.