Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/29983
Title: Mô hình quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong giai đoạn hiện nay.
Authors: Đặng, Quốc Bảo, PGS.TS.
Nguyễn, Văn Sáu, TS.
Đặng, Thị Bích Liên
Keywords: Quản lý cơ sở đào tạo
Bồi dưỡng chính trị
Giáo dục chính trị
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội
Description: Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.05.01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/29983
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dang Thi Bich Lien.pdf42.92 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.