Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/29994
Title: Quản lý công tác phổ cập giáo dục ở các địa phương khó khăn thuộc miền núi phía Bắc Việt Nam.
Authors: Đặng, Bá Lãm, PGS.TS.
Trần, Khánh Đức, PGS.TS.
Trịnh, Thị Anh Hoa
Keywords: Phổ cập giáo dục
Miền núi phía Bắc
Giáo dục Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội
Description: Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.05.01
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/29994
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Trinh Thi Anh Hoa.pdf6.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.