Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/29996
Title: Tổ chức quản lý đào tạo liên thông của trường cao đẳng cộng đồng trong điều kiện Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Đức Chính, GS.TS.
Lê, Viết Khuyến, TS.
Ngô, Tấn Lực
Keywords: Quản lý đào tạo
Đào tạo liên thông
Cao đẳng cộng đồng
Giáo dục Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội
Description: Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.05.01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/29996
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Tan Luc.pdf51.44 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NgoTanLuc bia.pdf176.84 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.