Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/29998
Title: Phát triển nhà trường trung học phổ thông ở Việt Nam theo quan điểm nhà trường hiệu quả.
Authors: Nguyễn, Đức Chính, GS.TS.
Vũ, Văn Tảo, GS.TS.
Nguyễn, Mạnh Cường
Keywords: Phát triển giáo dục
Giáo dục trung học phổ thông
Trường trung học phổ thông
Nhà trường hiệu quả
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội
Description: Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.05.01
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/29998
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nguyen Manh Cuong.pdf58.37 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.