Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30004
Title: Nghiên cứu đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học.
Authors: Lê, Đức Ngọc, PGS.TS.
Lê, Viết Khuyến, TS.
Trần, Thị Hoài
Keywords: Thẩm định chương trình giáo dục
Giáo dục đại học
Đánh giá thẩm định
Giáo dục Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội
Description: Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.05.01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30004
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Hoai bia.pdf176.2 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tran Thị Hoai.pdf60.33 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.