Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30009
Title: Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo sau đại học của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Authors: Đặng, Bá Lãm, PGS.TS.
Chu, Trí Thắng
Keywords: Chính sách hợp tác
Đào tạo sau đại học
Hội nhập quốc tế
Hợp tác với nước ngoài
Giáo dục sau đại học
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội
Description: Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.05.01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30009
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Chu Tri Thang.pdf2.01 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.