Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30542
Title: Thiết kế bài giảng phần "động học chất điểm" chương trình vật lý nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của người học.
Authors: Tôn, Tích Ái, GS.TS.
Cấn, Kim Ngân
Keywords: Giáo dục trung học
Vật lý 10
Thiết kế bài giảng
Động học chất điểm
Phần mềm hỗ trợ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận văn thạc sĩ Sư phạm vật lý. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý. Mã số: 60 14 10.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30542
Appears in Collections:PPGD môn Lý

Files in This Item:
File SizeFormat 
LUAN VAN 27.pdf2.44 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.