Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30556
Title: Quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại đại học quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM).
Authors: Nguyễn, Văn Lê, PGS.TS.
Bùi, Văn Quân, PGS.TS.
Bùi, Ngọc Kính
Keywords: Giáo dục đại học
Quản lý đào tạo
Quản lý chất lượng tổng thể (TQM)
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 01 14.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30556
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bui Ngoc Kinh.pdf30.53 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.