Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30557
Title: Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM).
Authors: Nguyễn, Đức Chính, GS.TS.
Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, GS.TS.
Lê, Đình Sơn
Keywords: Giáo dục đại học
Quản lý đào tạo
Quản lý chất lượng tổng thể (TQM)
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 05 01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30557
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
LeDinhSon.pdf53.72 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.