Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30562
Title: Quản lý đội ngũ giảng viên trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội.
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, PGS.TS.
Nguyễn, Trọng Điều, PGS.TS.
Phạm, Văn Thuần
Keywords: Giáo dục đại học
Quản lý nhân sự
Giảng viên
Quan điểm tự chủ
Trách nhiệm xã hội
Đại học đa ngành
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Sư phạm - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lú giáo dục. Mã số: 62 14 05 01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30562
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bia_luanan_phamvanthuan.pdf23.59 kBBiabook.png
 Sign in to read
Mucluc_luananpvthuan.pdf76.23 kBMuclucbook.png
 Sign in to read
Luan an Tien si Pham Van Thuan KSP.pdf1.54 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.