Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30563
Title: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp khoa tại trường đại học theo hướng chuẩn hóa.
Authors: Đặng, Xuân Hải, PGS.TS.
Đặng, Quốc Bảo, PGS.TS.
Ngô, Thị Kiều Oanh
Keywords: Giáo dục đại học
Quản lý nhân sự
Cán bộ quản lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 01 14.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30563
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ngo Thi Kieu Oanh.pdf69.65 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.