Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30565
Title: Luận cứ khoa học của phát triển đào tạo sư phạm nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở nước ta.
Authors: Đặng, Bá Lãm, PGS.TS.
Trần, Khánh Đức, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Bích Lợi
Keywords: Luận cứ
Đào tạo
Sư phạm nghệ thuật
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 01 14.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30565
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nguyen Thi Bich Loi.pdf34.59 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.