Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30567
Title: Quản lý chất lượng đào tạo cử nhân sư phạm theo tiếp cận TQM và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực.
Authors: Trần, Khánh Đức, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Hồng Minh, TS.
Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Giáo dục đại học
Quản lý đào tạo
Công nghệ thông tin
Đại học đa ngành
Quản lý chất lượng TQM
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.05.01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30567
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nguyen Trung Kien.pdf52.44 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.