Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30581
Title: Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học.
Authors: Nguyễn, Văn Hộ, GS.TSKH
Phùng, Đình Mẫn, PGS.TS.
Nguyễn, Văn Đệ
Keywords: Giáo dục đại học
Quản lý nhân sự
Giảng viên
Đồng bằng Sông Cửu Long
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 01 14.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30581
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nguyen Van De.pdf11.02 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.