Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30582
Title: Quản lý đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp may Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Authors: Nguyễn, Đức Trí, PGS.TS.
Bùi, Văn Quân, PGS.TS.
Phạm, Minh Phương
Keywords: Quản lý nhân sự
Quản lý đào tạo
Doanh nghiệp may
Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 05 01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30582
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pham Minh Phuong.pdf46.93 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.