Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30583
Title: Quản lý chương trình đào tạo đại học ngành quản trị kinh doanh ở đại học quốc gia Hà Nội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN).
Authors: Lê, Đức Ngọc, PGS.TS.
Lê, Kim Long, PGS.TS.
Sái, Công Hồng.
Keywords: Giáo dục đại học
Quản lý đào tạo
Quản trị kinh doanh
Đại học Quốc gia Hà Nội
Đảm bảo chất lượng
Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN)
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 05 01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30583
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sai Cong Hong.pdf28.89 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.