Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30584
Title: Quản lý xây dựng và đánh giá chương trình môn học trình độ đại học trong học chế tín chỉ.
Authors: Nguyễn, Đức Chính, GS.TS.
Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, GS.TS.
Trần, Hữu Hoan
Keywords: Giáo dục đại học
Học chế tín chỉ
Chương trình môn học
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 05 01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30584
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bia.pdfBia176.21 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tran Huu Hoan.pdf71.95 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.