Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30586
Title: Quản lý đào tạo trong các trường đại học Việt Nam theo tiếp cận quản lý theo kết quả (RBM).
Authors: Nguyễn, Tiến Đạt, PGS.TS.
Nguyễn, Bá Thái, TS.
Trần, Văn Tùng
Keywords: Giáo dục đại học
Quản lý đào tạo
Tiếp cận quản lý theo kết quả (RBM)
Giáo dục Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 05 01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30586
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tran Van Tung.pdf43.51 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.