Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30587
Title: Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.
Authors: Đặng, Xuân Hải, PGS.TS.
Lê, Viết Khuyến, TS.
Vũ, Duy Hiền
Keywords: Giáo dục đại học
Quản lý đào tạo
Tiếp cận đảm bảo chất lượng
Đào tạo vừa học vừa làm
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 05 01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30587
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vu Duy Hien.pdf54.1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.