Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30590
Title: Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời kỳ đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội.
Authors: Phạm, Thành Nghị, GS.TS.
Nguyễn, Thị Tuyết Hạnh
Keywords: Giáo dục trung học
Hiệu trưởng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Description: Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Mã số: 62 14 05 01.
URI: http://thuvien.ued.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/30590
Appears in Collections:LATS giáo dục học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TT_Tuyet Hanh.pdfTomtat718.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LATS_Nguyen Thi Tuyet Hanh.pdf2.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.