Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/31010
Title: Xây dựng, phát triển, ứng dụng một số mô hình kết hợp giữa mạng Nơron(NN) Logic mờ(FL) và thuật giả di truyền (GA)
Authors: Trương, Mỹ Dung, TS.
Bùi, Doãn Khanh, GS.TS.
Lê, Hoàng Thái
Keywords: Toán học
Hệ thống tính toán
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/12955
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/31010
Appears in Collections:LATS khoa học tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0.pdf192.84 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
1.pdf508.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LA4013.rar62.58 MBUnknownbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.