Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/31011
Title: Các hệ động lực tuyến tính bị động và đơn nguyên
Authors: Đỗ, Công Khanh, PGS.TS.
Nguyễn, Minh Hằng
Keywords: Toán học
Toán giải tích
Hệ động lực tuyến tính
Issue Date: 1999
Publisher: Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/12948
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/31011
Appears in Collections:LATS khoa học tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf129.79 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
bia.pdf301.81 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2.pdf364.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
3.pdf138.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
4.pdf4.16 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
5.pdf3.57 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
6.pdf3.55 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
7.pdf4.21 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
8.pdf3.79 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9.pdf1.11 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10.pdf1.5 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.