Nhan đề: Đại số tuyến tính và hình học giải tích
Tác giả: Trần Trọng Huệ
Từ khoá: Hình học giải tích
Đại số tuyến tính
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8653
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/37966
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19469.pdf7,56 MBAdobe PDFbook.png
View/Open