Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/38192
Title: Hóa lí (hóa lý): 4 tập. Tập IV (Dùng cho sinh viên hóa các trường đại học tổng hợp và sư phạm)
Authors: Nguyễn, Văn Tuế
Issue Date: 2007
Abstract: Các thuyết về chất điện li. Các hiện tượng bất thuận nghịch trong dung dịch chất điện li. Các quá trình điện lực cân bằng. Lớp điện kép và sự hấp thụ trên ranh giới hai pha. Các cơ sở điện học điện hóa học.
Description: Tái bản lần thứ hai. - Hà Nội: Giáo dục, 2007.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8441
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/38192
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000060282.pdf17.7 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.