Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/38193
Title: Kinh tế vĩ mô
Authors: Robert, C. Guel
Issue Date: 2009
Abstract: Các thuật ngữ kinh tế vĩ mô: tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng. lãi xuất và giá trị hiện tại. chính sách tài khóa. chính sách tiền tệ. thương mại quốc tế: có đe dọ
Description: Biên Hòa: Tổng hợp Đồng Nai, 2009.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8436
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/38193
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000110805.pdf87.84 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.