Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/38197
Title: Giáo trình sóng (Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao)
Authors: J. M. Brebec
Issue Date: 2006
Abstract: Các dao động tử liên kết. Nhập môn về sự truyền sóng. Dây dao động: phương trình d ALembert. Dây cáp đồng trục: khái niệm trở kháng. Sự lan truyền sóng âm trong các chất lưu. Sự lan truyền sóng điện từ trong chân không. Bức xạ của lưỡng cực điện. Tán sắc,
Description: Hà Nội: giáo dục, 2006
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8440
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/38197
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000053400.pdf5.38 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.