Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/38198
Title: Bài tập giải sẵn giải tích ii và iii. tích phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân, lý thuyết chuỗi (dùng cho sinh viên kỹ thuật, cao đẳng, đại học, sau đại học)
Authors: Trần, Bình
Issue Date: 2009
Abstract: Bài tập giải sẵn giải tích ii và iii. tích phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân, lý thuyết chuỗi.
Description: IN LẦN THỨ 5 CÓ SỬA CHỮA VÀ BỔ SUNG. - HÀ NỘI: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT, 2009.
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/999999999/8530
http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/38198
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000149490.pdf9.36 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.