Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/44976
Title: Đánh giá các thuật toán phát hiện tiếng nói dùng ngưỡng thích nghi và mạng Neural trong miền Wavelet
Authors: TS. Phạm Văn, Tuấn
Nguyễn Trí, Phước
Trần Lê Anh, Thư
Nguyễn Ngọc Như, Trang
Keywords: Thuật toán
Mạng Neural
Issue Date: 2010
Citation: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace//handle/TVDHSPDN_123456789/44976
Appears in Collections:KT Viễn thông (TC)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.12.r.pdf437.88 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.