Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/57133
Title: Xác định và đánh giá mức độ biểu hiện của họ gen mã hóa tiểu phần Nuclear factor-YC ở cây sắn (Manihot esculenta).
Authors: Chu, Đức Hà
Nguyễn, Đức Anh
Keywords: Biểu hiện gen
Cấu trúc gen
Nuclear factor-YC
Sắn
Tin sinh hoc
Issue Date: 7/2019
Publisher: Khoa học và công nghệ Việt Nam
Description: Khoa học và công nghệ Việt Nam 61(7) 7.2019
URI: http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/57133
Appears in Collections:Công nghệ sinh học (TC)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53.pdf480.48 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.