Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/56948
Title: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Phát triển đội ngũ giáo viên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu, hệ thống hoá các vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ GV THCS. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ GV THCS huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ GV THCS huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 201 -2025.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 9.2019)
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenAnhTuan-Tomtat.pdftóm tắt518.07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenAnhTuan.compressed.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.