Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/111
Title: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị trong xu thế hội nhập.
Authors: Trương, Văn Cảnh
Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Du lịch
Quảng Trị
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển du lịch trong xu thế hội nhập. Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị trong xu thế hội nhập. Một số định hướng và giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị trong xu thế hội nhập, đạt hiệu quả cao và bền vững.
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/111
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...