Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/114
Title: Tình hình phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2005 - 2010. Định hướng phát triển đến năm 2020.
Authors: Hoàng, Thị Diệu Huyền
Nguyễn, Thị Hồng Diễm
Keywords: Thủy sản
Quảng Ngãi
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn. Tình hình phát triển thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2005 – 2010. Định hướng phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/114
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...