Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/118
Title: Phân tích ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển cây hồ tiêu ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Nguyễn, Thị Thảo
Keywords: Cây hồ tiêu
Vĩnh Linh, Quảng Trị
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/118
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...