Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/119
Title: Tìm hiểu hiện trạng tài nguyên rừng và công tác quản lí, bảo vệ, phục hồi vốn rừng của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
Authors: Nguyễn, Văn Nam
Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Tài nguyên rừng
Vũ Quang, Hà Tĩnh
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Cơ sở lí luận và thực tiễn. Đặc điểm và hiện trạng tài nguyên rừng huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Công tác quản lí, bảo vệ và phục hồi tài nguyên rừng huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/119
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...